Welcome

 

 

บริษัท แซทอินโนเวชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของทีมงานด้านวิศวกรรม และโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการทำงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และเอกชน บริษัท แซทอินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบรรจุความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของงาน สถาปัตยกรรมทางด้าน ไอที ช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ของการทำงานได้นำความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ทันกับยุกต์สมัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาการทางด้านไอทีที่ประสบความสำเร็จใน ธุรกิจนี้แบบมืออาชีพ

บริษัท แซทอินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับพัฒนาระบบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริษัทมีผลงานในภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับ ในด้านคุณภาพงานเป็นอย่างสูงในด้านงานเอกชน บริษัทมีผลงาน ทั้งเล็ก กลาง และใหญ่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดในหลายภาคธุรกิจ

SAT-Innovation Co.,Ltd

บริษัท แซทอินโนเวชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของทีมงานด้านวิศวกรรม และโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการทำงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และเอกชน บริษัท แซทอินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบรรจุความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของงาน สถาปัตยกรรมทางด้าน ไอที ช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ของการทำงานได้นำความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ทันกับยุกต์สมัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาการทางด้านไอทีที่ประสบความสำเร็จใน ธุรกิจนี้แบบมืออาชีพ

บริษัท แซทอินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับพัฒนาระบบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริษัทมีผลงานในภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับ ในด้านคุณภาพงานเป็นอย่างสูงในด้านงานเอกชน บริษัทมีผลงาน ทั้งเล็ก กลาง และใหญ่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดในหลายภาคธุรกิจ