Parking Management Systems

ระบบบริหารลานจอดรถ

เหมาะสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการระบบบริหารลานจอดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการจัดการที่ง่าย ถูกต้องแม่นยำ โดยระบบของเราประกอบไปด้วย โปรแกรมที่สนับสนุนการทำงานต่างดังนี้ 1. โปรแกรมบันทึกรายการรถจอดที่ Lane ทั้งขาเข้า - ขาออก 2. โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลที่ Server ทั้งแบบ Online และ Offline 3. โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข้อมูลทะเบียนสมาชิก ทะเบียนรถ ประเภทบัตร รหัสตราประทับและอื่นๆ 4. โปรแกรมรายงานการจอดรถ และปรับปรุงรายการจอดรถ

System Configuration

ฟังก์ชันที่สำคัญ  
 

1. จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน รวดเร็ว สามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งแบบ Online และ Offline
2. มีระบบการคำนวณค่าจอด ที่ครบถ้วนหลากหลาย ทั้งเรื่องระบบ Member และตราประทับสำหรับ Visitor พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ
3. สามารถทำงานบริหารแบบเป็นกะ พร้อมรายงานสรุปในแต่ละกะ
4. ระบบป้องกันการวนบัคร และให้ยืมบัตรใช้ ( Anti pass back )
5. สามารถอายัดบัตรกรณีที่บัตรมีปัญหา (Black List)
6. สามารถต่ออายุการใช้บัตรสำหรับสมาชิก
7. สามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบในการใช้งานฟังก์หรือรายงานต่างๆ
8. ระบบสามารถเก็บข้อมูลทะเบียนรถได้ 2 คันต่อ Card 1 ใบ
9. มีระบบการเปิดไม้กั้นฉุกเฉิน และการตรวจสอบรถค้าง พร้อมรายละเอียดการเข้าจอด
10. กำหนดประเทภบัตรสมาชิกในระบบได้หลากหลาย พร้อมระยะเวลาหมดอายุ

ตัวอย่างรายงานในระบบ
รายงานสรุปยอดภาษี รายงานสรุปตราประทับ
รายงานรายละเอียดการใช้บัตร รายงานบัตร วีไอพี
รายงานรายละเอียดการจอดรถ รายงานการเปิดไม้กั้นฉุกเฉิน
รายงานสรุปยอดบัตรหาย รายงานรถค้าง
รายงานสรุปเปิด - ปิดกะ รายงานสมาชิกแบบจอดฟรี
รายงานสรุปปริมาณรถเข้าออกประจำวัน รายงานสมาชิกแบบรายเดือน
รายงานรายละเอียดเปิด - ปิดกะ รายงานกราฟสรุปปริมาณรายรับ
รายงานสรุปรายรับตามประเภทบัตร รายงานกราฟสรุปปริมาณรถเข้า - ออก
หน้าจอตัวอย่างรายงาน

รายงานกราฟสรุปปริมาณรายรับ

รายงานกราฟสรุปปริมาณรถเข้า - ออก  
รายงานสรุปปริมาณรถเข้าออกประจำวัน