License Plate Recognition

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้หน่วยงานที่ต้องมีการรักษา ความปลอดภัย ในการเข้าออกในสถานที่ต่างๆ โดยแปลงข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลตัวอักษร จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูลจากป้ายทะเบียนได้ และยังสามารถทำการ Blacklist หรือเฝ้าระวังทะเบียนที่ต้องสงสัยได้ และมีระบบตั้งเตือนเมื่อทะเบียนรถที่ถูกป้อนเข้าไปยังระบบ

 
หน้าโปรแกรมที่ Client

 

 

หน้าโปรแกรมที่ Center

 

 

 

สถานที่ของงานที่สามารถใช้ได้

•  ห้างสรรพสินค้าเพื่อลดคนในการดูแลหรือช่วยตรวจสอบการคีย์ทะเบียนด้วยมือ

•  ด่าน ตรวจตามจุดต่างๆ

•  สถานฑูต หรือ ตามหน่วยงานความมั่นคงของภาครัฐ

•  อาคารจอดรถต่างๆ